Γ’ Εθνική: Μέχρι τις 13 Αυγούστου οι δηλώσεις συμμετοχής

0
63

Δέκα μέρες απέμειναν για τις ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο νέο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Π.Ο., να υποβάλλουν τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα -και τη νέα σεζόν- οι ομάδες της Γ’ Εθνικής θα χωριστούν (με γεωγραφικά κριτήρια) σε 8 ομίλους, ενώ η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η προκήρυξη της Ε.Π.Ο. για την Δήλωση Συμμετοχής:
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Στην περίπτωση που το σωματείο – πρωταθλητής Ε.Π.Σ. δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε το δεύτερο σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να τον αντικαταστήσει, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 15:00. Εάν και το δεύτερο σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε το τρίτο σωματεία στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου / ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν σε ειδικό έγγραφο στα σωματεία, με ευθύνη της Επιτροπής.
Σωματεία, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημερομηνία που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.


Συντάκτης: Δημήτρης Τσερεντζούλιας